Sport w szkole

 1. Sukcesy sportowe

 2. Konkursy sportowe - terminarz SP

 3. Galeria sportowa

 4. Fragmenty ze Statutu dot. oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych

Dział IV ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Rozdział 8
Oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe

§ 31.

 1. Oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe tworzy się  spośród  uczniów  mających  predyspozycje  do  trenowania odpowiedniej dyscypliny.  
 2. Zasady rekrutacji określone są w Statucie Szkoły. 
 3. Dzieci i  młodzież  uprawiające  sport  amatorski  kwalifikuje  do  uprawiania  określonej dyscypliny sportu lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej. 
 4. Badania okresowe są przeprowadzane co 6 miesięcy.
 5. Uczeń, który  ze  względu  na  kontuzję  nie  bierze  udziału  w  zajęciach  sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne, o ile nie ma przeciwwskazań od lekarza.  
 6. Wychowawcę oddziału wspomagają trenerzy.
 7. Szkolenie sportowe  obejmuje  zajęcia  wynikające z programu nauczania, mecze towarzyskie, turnieje i obozy szkoleniowe.
 8. Wyżej wymienione formy zajęć są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
 9. O kwalifikacji do oddziału mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego oraz o przeniesienie do innego oddziału wnioskuje trener. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

§ 32.

 1. Szkoła zapewnia uczniom oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych odpowiednią bazę treningową, internat z wyżywieniem (dla uczniów spoza Kwidzyna), bezpłatne obiady w szkole (dla uczniów z oddziałów mistrzostwa sportowego), sprzęt sportowy, obozy  i turnieje sportowe, wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.  
 2. Nauczyciele, wychowawcy i trenerzy wpajają uczniom dążenie do mistrzostwa sportowego poprzez umiejętne łączenie nauki ze sportem i kulturą osobistą.
 3. Organizacja zajęć dydaktycznych jest dostosowana do rytmu zajęć sportowych (uczniowie nie są odpytywani w dniu po zawodach, turniejach, wycieczkach itp. Z wyjątkiem zapowiedzianych form pisemnych sprawdzających wiadomości i umiejętności).
 4. Nauczyciele dążą do maksymalnego realizowania i utrwalenia materiału programowego podczas zajęć lekcyjnych, aby odciążyć uczniów od pracy poza szkołą.
 5. Rodzice udzielają pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach sportowych, włączają się w pomoc przy organizacji meczów i wyjazdów ligowych, umożliwiają dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich, współpracują z wychowawcą oraz nauczycielami w sprawach dydaktycznych i wychowawczych.
 6. Uczniowie powinni: wywiązywać się z obowiązków ucznia, systematycznie i sumiennie uczestniczyć w zajęciach sportowych, po turniejach i wyjazdach sportowych uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.
 7. W przypadku nieprzestrzegania Statutu Szkoły, wewnętrznych regulaminów, osiągania    słabych    wyników    sportowych    lub    dydaktycznych, częstego  (50% zajęć sportowych w półroczu) opuszczania  treningów  oraz  meczów bez usprawiedliwienia uczeń może zostać ukarany:  
  • odsunięciem od gry w meczach ligowych, turniejach bądź zawodach;
  • czasowym zawieszeniem w charakterze czynnego uczestnika treningów;
  • przeniesieniem do klasy równoległej ogólnej;
  • w przypadku ucznia spoza Kwidzyna - utratą możliwości korzystania z internatu oraz przeniesieniem do szkoły w miejscu zamieszkania.

O zastosowaniu   kar   decyduje   trener w porozumieniu  z wychowawcą klasy.  Decyzję   o przeniesieniu   ucznia   podejmuję   dyrektor   szkoły   na   wniosek trenera po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  O fakcie  wykluczenia  ucznia  z  oddziału  mistrzostwa sportowego,  oddziału sportowego powiadamia się rodziców. 

Dział VII UCZNIOWIE
Rozdział 4
Oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe

§ 88.

 1. W szkole funkcjonują oddziały mistrzostwa sportowego o profilu:
 • piłka ręczna dla chłopców i dziewcząt;
 • koszykówka chłopców.
 1. Oddziały mistrzostwa sportowego realizują, oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, dwunastogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu wybranej dyscypliny na podstawie programu autorskiego w tym: 
 • 6 godzin szkolenia sportowego ogólnorozwojowego dziewcząt i chłopców;
 • 6 godzin szkolenia sportowego ukierunkowanego w wybranej dyscyplinie sportu.
 1. Oddział mistrzostwa sportowego realizuje program  szkolenia  sportowego  równolegle  z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły podstawowej. 
 2. Uczniowie uczęszczający do oddziału mistrzostwa sportowego realizują szkolny plan nauczania zatwierdzony przez radę pedagogiczną dla II etapu  edukacji i opracowany  na podstawie  ramowego planu nauczania.
 3. Do oddziału mistrzostwa sportowego może uczęszczać uczeń, który: 
 • wykazuje bardzo  dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  przez  lekarza  specjalistę  w dziedzinie medycyny sportowej; 
 • zaliczył z pozytywnym wynikiem test sprawności fizycznej;
 • osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia trudności wychowawczych;
 • posiada zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału mistrzostwa sportowego.
 1. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do oddziału mistrzostwa sportowego: 
 • wniosek o przyjęcie do klasy  mistrzostwa sportowego; 
 • świadectwo z klasy programowo niższej;
 • zaświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia;
 • pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału mistrzostwa sportowego.
 1. Rodzic oraz  uczeń  kandydat do  oddziału mistrzostwa sportowego powinien   zapoznać   się z zasadami obowiązującymi w tych oddziałach  oraz  potwierdzić  swoim  podpisem  jego akceptację.  Brak  podpisu  rodziców  lub  ucznia  będzie  jednoznaczny  z  rezygnacją z oddziału mistrzostwa sportowego.

 § 89.

 1.  W szkole funkcjonują oddziały sportowe o profilu:
 • piłka ręczna   dla   chłopców   i   dziewcząt;
 • koszykówka chłopców;
 • siatkówka dziewcząt.
 1. Oddziały sportowe     realizują,    oprócz    czterech    godzin    podstawy    programowej  z  wychowania   fizycznego,   sześciogodzinne    ukierunkowane   szkolenie   sportowe  z zakresu wybranej dyscypliny na podstawie programu autorskiego, w tym 6 godzin szkolenia sportowego ukierunkowanego  w wybranej dyscyplinie sportu.
 2. Oddział sportowy realizuje program  szkolenia  sportowego  równolegle  z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły podstawowej. 
 3. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania zatwierdzony przez radę pedagogiczną dla II etapu  edukacji i opracowany  na podstawie  ramowego planu nauczania.
 4. Do oddziału sportowego może uczęszczać uczeń, który: 
 • wykazuje bardzo  dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  przez  lekarza  specjalistę  w dziedzinie medycyny sportowej; 
 • zaliczył z pozytywnym wynikiem test sprawności fizycznej;
 • osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia trudności wychowawczych;
 • posiada zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału mistrzostwa sportowego.
 1. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do oddziału sportowego:
 • wniosek o przyjęcie do klasy  sportowego; 
 • świadectwo z klasy programowo niższej;
 • zaświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia;
 • pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału mistrzostwa sportowego.
 1. Rodzic oraz  uczeń  kandydat do  oddziału sportowego powinien   zapoznać się z zasadami obowiązującymi w tych oddziałach  oraz  potwierdzić  swoim  podpisem  jego akceptację.  Brak  podpisu  rodziców  lub  ucznia  będzie  jednoznaczny  z  rezygnacją  z oddziału mistrzostwa sportowego.

§ 90.

 1. Za zgodą organu prowadzącego szkoła może tworzyć inne profile oddziałów mistrzostwa sportowego i oddziałów sportowych niż wymienione § 89, § 90.
 2. Za zgodą organu prowadzącego w szkole mogą funkcjonować innowacje pedagogiczne, np. ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego lub przedmiotowe.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
ul. Mickiewicza 56B, 
82-500 Kwidzyn
Telefon: +48 55 279 42 75
Faks: +48 55 279 43 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć

Sekretariat jest czynny:  
codziennie 7:30 - 15:30

Dyrektor Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Wicedyrektorzy Szkoły: 
poniedziałek - piątek

Pedagog i Psycholog szkolny:
>> godziny pracy <<

Pielęgniarka:
 >> godziny pracy <<

Szkoła w sieci


© Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

Powrót do góry